تضمین بهترین قیمت

فروشگاه شیك نو همواره یكی از مزیت های خود نسبت به سایر فروشگاه ها را ارائه بهترین قیمت ها اعلام نموده است . لذا این مجموعه علاوه بر فروشگاه اینترنتی خود, در هر دو شعبه ی  فروشگاه در استان اصفهان همواره به مشتریان توصیه می كند , به قیمت یك قلم جنس اكتفا نكنند و قیمت ١٠ تا ١٥ قلم جنس از اجناس فروشگاه را با فروشگاه های دیگر مقایسه كنند.تا متوجه قیمت های مناسب این مجموعه شوند.

فقط نكته حائز اهمیت اینكه چون این مركز دارای فروش بالا می باشد و تخلیه بارهر روز صورت می گیرد , اكثر قیمت ها به روز می باشد .